עקרונות

עקרונות

~ חזון התערבות מכילה ~
תוך מתן כבוד, הכלה ומוגנות
לאנשי הצוות ולמקבלי השירות כאחד,
נפתח את יכולת הצוות להתמודד עם התנהגות מאתגרת
בצורה מכילה וללא שימוש בהתערבות מגבילה או בענישה


כבוד
: להגן על כבודו וחירותו של מקבל השירות/בן משפחה, ושל עצמנו.

מוגנות: להגן על שלומו של מקבל השירות/בן משפחה ועל תחושת הביטחון שלו ושלנו ללא שימוש בכוח.

הומאניות: לראות את מקבל השירות/בן משפחה כמכלול של יכולות, כוחות, רגשות, מחשבות והתנהגויות.

הכלה: לראות מעבר להתנהגות ולמצוא דרך משותפת להקלה למקבל השירות/בן משפחה ולנו.

מודעות: לחוויות, רגשות, קשיים וכוחות הן של עצמנו והן של מקבל השירות/בן משפחה.

יציבות: שאיפה מתמדת לחזור ליציבות פיזית ונפשית ולסייע למקבל השירות/בן משפחה לחזור אף הוא למצב זה.

מעגל רגיעה: לזהות את חלקנו בהסלמה וליצור קודם שינוי בעצמנו: רגיעה מביאה רגיעה ומתח מביא מתח.

יציאה מקו העימות: לראות את העולם דרך עיניו של מקבל השירות/בן משפחה, למצוא על מה אנחנו מסכימים וללכת לשם ביחד.

עבודת צוות: מטרה משותפת, תמיכה הדדית והעצמה, תיאום: קול אחד, שפה אחת, תזמון משותף, אחידות בתגובות.

ניתוח אירוע: ללמוד ולהשתפר: מה היה? מה חשבתי? מה הרגשתי? מה אעשה בפעם הבאה?